Informacja dotycząca pomocy materialnej

Informacja dotycząca pomocy materialnej

Stypendia szkolne
? Termin składania kompletnych wniosków o przyznanie świadczenia w formie stypendium szkolnego - do 15 września br.
? Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.
? Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane ?powtarzalnie? (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). do dochodu nie wlicza się świadczeń ?500+? oraz świadczeńo charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka), odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe z MOPR, itp.)
? Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
? Przed wypłatą świadczenia, w terminie ustalonym przez szkołę należy dostarczyć
i pozostawić w dokumentacji oryginały imienne rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur.
? Wszelkich informacji dotyczących stypendium udziela pedagog szkolny.

Zasiłek szkolny
? Z powodu ?nieprzewidzianej? sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
? Termin składania wniosków o zasiłku losowym, to dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia


Dożywianie
? Wnioski o dożywianie w szkole należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A u pracownika socjalnego z danego rejonu, w godzinach 7.30 ? 10.00, we wtorki 12.00 ? 15.00. Otrzymaną decyzję o objęciu dziecka pomocą w formie dożywiania należy przedłożyć pedagogowi/psychologowi szkolnemu lub Intendentce.
? Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 771,00 zł/m-c/osoba (netto).