Działania pedagoga i psychologa

Konkurs „Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę” 2017

Konkurs „Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę”

            W bieżącym roku szkolnym w akcję profilaktyczną włączyła się cała społeczność szkolna.16 listopada pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu „Dbam o zdrowie – jestem silny”. Pod okiem koleżanek z trzecich klas Katarzyny Ostrzyckiej oraz Moniki Cybulskiej wzorowo rozpoznawali zachowania wskazane dla zdrowia oraz te, które szkodzą kondycji. Tego samego dnia uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w prezentacji na temat szkodliwości środków psychoaktywnych przygotowanej przez funkcjonariusza Straży Miejskiej Panią Bogumiłę Leśniewicz. W części konkursowej uczniowie wykazywali się wiedzą na temat szkodliwości używek , tworzyli plakaty profilaktyczne oraz rywalizowali w konkurencjach sportowych. Imprezę prowadzili uczniowie Mateusz Biernacki oraz Julita Kraśnicka. 21 listopada młodzież klas drugich, trzecich gimnazjum oraz klasa siódma zakończyła cykl spotkań profilaktycznych z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Zespoły klasowe miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia. Młodzież wzięła udział w quizie, konkursie plakatowym oraz w ćwiczeniach odmawiania. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytania ekspertów: funkcjonariusza Policji Pana Henryka Kozłowskiego, lekarza Pani Aleksandry Gurbin oraz biologa Pani Karoliny Szymaniuk. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach konkursowych okazały się zespoły klas 3a (Julita Keller, Patryk Andrzejewski, Natalia Malinowska, Bartosz Reetz), 7a ( Nikola Baran, Alicja Kamińska, Mateusz Glaza, Kinga Koper, Natalia Nizgórska), 3c (Mateusz Nurkowski, Rafał Markowski, Klaudia Kocięba, Monika Cybulska). Jury doceniło fakt, iż reprezentanci klasy siódmej odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania quizu oraz ekspertów. Zespół klasy 3c był najbardziej kreatywny w prezentacji asertywnej odmowy. W ramach przedsięwzięcia uczennice Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka. zaprezentowały pokaz multimedialny na temat szkodliwości palenia papierosów .

Szczególnie cenne w zakresie poszerzenia wiedzy na temat konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne było wystąpienie lekarki Pani Aleksandry Gurbin.

Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Zuzanna Nowak

Konkurs prowadziły Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka.

Organizatorzy dziękują uczestnikom akcji za entuzjazm, ogromne zaangażowanie, wzorowe zachowanie oraz fantastyczną atmosferę 

Organizatorzy: Magdalena Dedek, Michał Dejewski, Dorota Korzeniewska, Monika Przybylska, Katarzyna Ptaszyńska, Dawid Staszewski, Karolina Szymaniuk

 

Uwaga konkurs dla gimnazjalistów związany z tematyką rynku pracy -Możesz wygrać tablet!-

Uwaga konkurs dla gimnazjalistów związany z tematyką rynku pracy
-Możesz wygrać tablet!-

Co musisz zrobić:

DRODZY UCZNIOWIE!

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach od 16 października do 6 listopada br. organizuje kolejną edycję Konkursu dla gimnazjalistów.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić krótkiej odpowiedzi na pytanie: “Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?” (ok. 10 zdań, max 1000 znaków).

3. Samodzielnie napisaną wypowiedź należy przesłać do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej https://wup.torun.pl/urzad/konkursy-dla-gimnazjalistow-i-szkol-zawodowych/konkurs-dla-gimnazjalistow/

4. Komisja konkursowa, z nadesłanych prac, wybierze te, które będą wyróżniać się znajomością opisanego zawodu (m.in. z zakresu czynności i wymaganych kompetencji), pomysłowością oraz oryginalnością. Nagrodami głównymi, w konkursie są tablety dla laureatów, a dla osób wyróżnionych – pamięci USB.

5. Zapoznaj się z regulaminem ( pamiętaj o wydrukowaniu Oświadczenia i podpisie rodzica!) Oświadczenie wyślij na adres WUP w Toruniu na adres: WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, z dopiskiem: "Konkurs dla gimnazjalistów" lub przekaż w szkole pedagogowi przed zakończeniem konkursu do dnia 2 listopada.

6. Nie zapomnij o terminie: konkurs trwa do 6 listopada

Zachęcam do udziału w konkursie, chętnie udzielę informacji.

Pedagog szkolny
Dorota Korzeniewska

Wizyta młodzieży w Przedszkolu Kuntersztyn

Wizyta młodzieży w Przedszkolu Kuntersztyn.

            Dnia 9 października 2017 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach koła „Zanim wybierzesz” odwiedzili Przedszkole Kuntersztyn przy ul. Piłsudskiego. Celem wycieczki zawodoznawczej było poznanie pracy nauczyciela przedszkola oraz zmierzenie się w praktyce z rolą osoby opiekującej się małymi dziećmi. Uczniowie nie tylko obserwowali pracę nauczycieli, ale także sami uczestniczyli w organizacji zabaw z dziećmi. W opinii pracowników wszyscy świetnie odnaleźli się w nowych rolach. Ujawniły się osoby, które posiadają talent pedagogiczny oraz predyspozycje do zawodu nauczyciela.

Dziękujemy Pani Dyrektor Hannie Buczkowskiej za życzliwe, ciepłe przyjęcie 

Projekt „Starszy kolega-starsza koleżanka”

Projekt „Starszy kolega-starsza koleżanka”

             Z przyjemnością informujemy, że do ósemkowej świetlicy, królestwa pierwszoklasistów, zaproszono koleżanki ze starszych klas. Pomagają one najmłodszym w nauce, uczestniczą w grach i zabawach, wspierają również nauczycielki w wykonywaniu dekoracji. Świetlica pięknieje z każdym dniem, a dzieci czują się tu jak u siebie w domu.

 Dziękujemy wszystkim wolontariuszkom za inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie. 

Informacja dotycząca pomocy materialnej

Informacja dotycząca pomocy materialnej

Stypendia szkolne
• Termin składania kompletnych wniosków o przyznanie świadczenia w formie stypendium szkolnego - do 15 września br.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.
• Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeńo charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka), odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe z MOPR, itp.)
• Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
• Przed wypłatą świadczenia, w terminie ustalonym przez szkołę należy dostarczyć
i pozostawić w dokumentacji oryginały imienne rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur.
• Wszelkich informacji dotyczących stypendium udziela pedagog szkolny.

Zasiłek szkolny
• Z powodu „nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
• Termin składania wniosków o zasiłku losowym, to dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia


Dożywianie
• Wnioski o dożywianie w szkole należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A u pracownika socjalnego z danego rejonu, w godzinach 7.30 – 10.00, we wtorki 12.00 – 15.00. Otrzymaną decyzję o objęciu dziecka pomocą w formie dożywiania należy przedłożyć pedagogowi/psychologowi szkolnemu lub Intendentce.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 771,00 zł/m-c/osoba (netto).

Wyjdź z cienia

„Wyjdź z cienia”

            Dnia 19 czerwca 2017 r. odbyło się w naszym Gimnazjum spotkanie w ramach projektu „Wyjdź z cienia”. Gościem był dziennikarz Łukasz Piekarski.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas pierwszych i drugich. Jesteśmy kolejną szkołą, w której projekt został zrealizowany. Łukasz Piekarski napisał na profilu swojego programu „Wyjdź z cienia” następujące motto : „Dzielić się pewnym przekazem warto nawet z jedną osobą…jeśli taka przyjdzie na spotkanie. Nigdy nie wiadomo, czy na Jej drodze nie jest tym znakiem, który być może rozpocznie przemianę na lepsze”. Mam nadzieję, że spotkanie z historią Pana Łukasza poruszyło młodzież i dało nadzieję na zmianę osobom nieśmiałym, wrażliwym, z kompleksami. Myślę, że uczestniczącym w nim nauczycielom dało również do myślenia – jak bardzo musimy być uważni na młodych ludzi, stojących na uboczu grupy, samotnych, doświadczających różnych form agresji.

Giełda zawodów 2017

Giełda zawodów

            Dnia 7 czerwca 2017 r. o godzinie 13.30 młodzież klas trzecich oraz drugich naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Giełda zawodów”, którego celem była aktywizacja młodzieży do wyboru szkoły
oraz przyszłego zawodu, a także upowszechnienie wiedzy na temat zawodów atrakcyjnych na rynku pracy. Spotkanie poprowadziły uczennice klasy 3b Kamila Krywalska oraz Małgorzata Kruczkowska. Wykonywane zawody zaprezentowali gimnazjalistom lekarz Pani Aleksandra Gurbin oraz funkcjonariusz policji Pan Sylwester Lewandowski. W spotkaniu wzięły również udział uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych, które wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiły młodzieży zawody technika logisty, technika ekonomisty oraz technika handlowca. Dzięki prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, w tym możliwościach zatrudnienia i awansu. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy.

Organizatorzy :
Dorota Korzeniewska Tomasz Węgielewski

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na rapowaną piosenkę „Nie hejtuj”

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na rapowaną piosenkę „Nie hejtuj”.

            Hejtowanie, to jedna z form cyberprzemocy W marcu postawiliśmy przed zespołami klasowymi poważne zadanie - przygotowanie piosenki mającej na celu uświadomienie koleżankom i kolegom negatywnych skutków hejtowania, a także zmotywowanie do przeciwstawienia się niewłaściwym zrachowaniom w sieci i w życiu realnym. Efekty pracy młodzieży przerosły oczekiwania organizatorów akcji. Uczniowie przygotowali inspirujące teksty. Dwie klasy 1c oraz 2d nagrały filmy.

Podjęliśmy decyzję o nagrodzeniu klasy 1c .Uczniowie otrzymali tort ufundowany przez Radę Rodziców oraz Dyrektora Szkoły. Wyróżnione piosenki klas 1e, 2e i 3b
prezentujemy w zakładce pedagoga .

Korzystając z okazji, przypominamy dekalog zasad, które powinny być bliskie każdej osobie walczącej z mową nienawiści w cyberprzestrzeni.

Zasady antyhejtowe:

1. Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.
2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją.
3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania.
4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.
5. Jeżeli możesz kasuj nienawistne komentarze.
6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.
7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.
8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.
9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejetrów.
10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 116 111.

Urszula Grynda
Dorota Korzeniewska

„Pasja Do Zdrowia”

„Pasja Do Zdrowia”

 

            20 stycznia 2017 r. w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów z wyjątkowymi osobami:

 zawodnikiem GKM Grudziądz Panem Krzysztofem Buczkowkim, (m.in.dwukrotnym złotym medalistą Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu).
 Prezesem Akademii Biegania Panem Andrzejem Dolewskim, człowiekiem, który zaraża zdrowym stylem życia, mobilizuje do biegania mieszkańców naszego miasta,
 trenerką fitness Panią Anną Roczniak (fitness Club Aktive w Grudziądzu),

Program spotkania oprócz wystąpień zaproszonych gości obejmował:

pokaz slajdów dokumentujący przebieg kariery Pana Andrzeja Dolewskiego,
pokaz fitness z udziałem uczniów naszego gimnazjum,
prelekcję kierownika sekcji GKM Pana Rafała Wojciechowskiego na temat specyfiki sportu, jakim jest żużel.

Na koniec debaty wystąpiły roztańczone dziewczyny z pasją, czyli „Cheerleaderki siódemki”.

Przedsięwzięcie prowadzili uczniowie Natalia Nawotka oraz Kacper Orzechowski.

Spotkanie w opinii uczniów było udane, co zdecydowanie jest zasługą uczestniczących w nim charyzmatycznych osób, które w sposób interesujący opowiedziały o swojej pasji, jaką jest sport oraz aktywność fizyczna. Mamy nadzieję, że zainspirowali oni niektórych z Was do odkrycia w sobie pasji, której poświęcicie każdą wolną chwilę.

Organizatorzy: Beata Grodowska, Dorota Korzeniewska, Jolanta Kowalczyk,Adriana Nowacka

Konkurs HIV AIDS

Konkurs HIV AIDS

             W związku z obchodzonym z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 2016 r. Światowym Dniem Walki z AIDS przeprowadzono szkolny konkurs obejmujący swoim zakresem problematykę wirusa HIV oraz choroby AIDS. W quizie wzięło udział 45 gimnazjalistów. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu złożonego z 37 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Największą wiedzą wykazał się uczeń Cyprian Maciejewski z klasy 3b,

II miejsce zajęła uczennica klasy 3e Diana Szpejankowska,

III miejsce przypadło uczniowi Mikołajowi Krawieckiemu z klasy 3f.

Wyróżnieni uczniowie poza nagrodami książkowymi zostali docenieni przez nauczycieli biologii oceną celującą, za opanowanie zasobu wiadomości z zakresu promocji zdrowia.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Mirosław Piwowarczyk

Konkurs „Jestem Wolny, Nie Palę, Nie Piję, Nie Biorę” 2016

Konkurs „Jestem Wolny, Nie Palę, Nie Piję, Nie Biorę”

            18 listopada 2016 r. młodzież klas pierwszych i drugich, tradycyjnie włączyła się w akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Zespoły klasowe miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu szkodliwości palenia papierosów oraz zdrowego stylu życia.

Młodzież wzięła udział w quizie oraz konkursie plakatowym.

Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytania ekspertów: funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Straży Miejskiej oraz biologa.

Zmagania konkursowe oceniało jury: nauczycielka biologii Pani Karolina Szymaniuk, funkcjonariusze policji Panowie Henryk Kozłowski i Robert Krauze, psycholog Pani Iwona Kruk – Makowska oraz przedstawicielka SU Julia Mioduszewska.

Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach konkursowych okazały się zespoły w następujących składach:

 I miejsce : klasa 1e: Oliwia Plitt, Patrycja Urbańska, Oliwia Cackowska, Dawid Przerwa
 II miejsce: klasa 1a: Laura Ordańska, Kornelia Józefiak, Marcelina Ciesielska, Zuzanna Rujner
 III miejsce: klasa 2c: Rafał Markowski, Mateusz Grosiak, Katarzyna Ostrzycka

W ramach przedsięwzięcia uczennice Natalia Nawotka oraz Maria Stogowska pod opieką nauczycielki biologii pani Karoliny Szymaniuk zaprezentowały pokaz multimedialny na temat zdrowego stylu życia. 

Szczególnie cenne w zakresie poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich było wystąpienie funkcjonariuszki Straży Miejskiej Pani Bogumiły Leśniewicz.

Muzycznie przedsięwzięcie uświetnili uczniowie: Zuzanna Bernacka oraz Mateusz Kalinowski. Konkurs prowadził Cyprian Maciejewski, dokumentował (zdjęcia) Jakub Piątkowski oraz Pan Mirosław Piwowarczyk ,opiekę nad sprzętem muzycznym powierzono Patrykowi Empel. Mam nadzieję, że uczestnicy konkursu nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości używek, ale także miło spędzili czas wolny.

Organizatorzy: Dorota Korzeniewska, Iwona Kruk-Makowska,
Nauczyciele wspierający: Maciej Gburczyk Iwona Karczewska, Karolina Szymaniuk, Monika Glinowiecka, Katarzyna Ptaszyńska.

Szlachetna Paczka 2016 w naszej szkole!

Szlachetna Paczka 2016 w naszej szkole!

Szanowni Państwo,

Nasza szkoła po raz trzeci przyłączyła się do akcji: Szlachetna Paczka!

Wybraliśmy rodzinę, która potrzebuje pomocy ze względu na chorobę i bezrobocie.

Najważniejsze potrzeby tej rodziny to:

Żywność trwała: makaron, mąka, cukier, olej, dżem, herbata, kawa, konserwy mięsne i rybne.

Środki czystości: proszki do prania Herb/Vizir/Reks (z powodu alergii), żel myjący, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów.

Odzież i obuwie: dla szczupłej dziewczynki wzrost 130 cm, rozmiar obuwia 31-32; a także dla szczupłej kobiety wzrost 176 cm, rozmiar obuwia 38,5.

Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, pościel, poduszka, telewizor (może być używany), wersalka.

Pomoce szkolne: bloki, przybory do pisania

Gry i zabawki: wózek dla lalki !!!!!, lalka, różowy zegarek.

Inne: torebka format A4 długie rączki, inhalator,

Mogą to być rzeczy używane, niepotrzebne nam, ale w dobrym stanie, wyprane.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

Zbiórka darów trwa do 7 grudnia 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator zbiórki - Iwona Kruk-Makowska

Z góry dziękujemy za okazane serceSmileSmileSmile

Rajd integracyjny klas pierwszych

Rajd integracyjny klas pierwszych
21.09.2016 r.

            Wrzesień to dla młodzieży klas pierwszych czas nie tylko poznawania szkoły, wdrażania do nauki w gimnazjum, ale także czas nawiązywania przyjaźni.

Wspólna wędrówka to świetna okazja do integracji ze swoją klasą jak i pozostałymi pierwszoklasistami. Tym razem przewodnicy PTTK poprowadzili nas na plażę miejską w Rudniku.Piękna pogoda, plaża, las… Cóż więcej potrzeba do szczęścia ! Może tylko wakacji Smile Pomimo tempa narzuconego przez przewodnika Pana Ryszarda Fierka oraz klasę 1a,nikt nie narzekał na długi, 8-kilometrowy spacer. Przyznam, że bywało ciężko, tym bardziej, że trasa przypominała czasami survival. Podkreślam, że nawet przedstawiciele grona pedagogicznego dali radę ją przejść.
Nagrodą za wysiłek były kiełbaski upieczone przy ognisku. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie : Jakub Jasiński, Julia Mioduszewska, Natalia Nawotka, Jakub Piątkowski, Aleksandra Szkodowska zadbali o rozrywkę. W grach
i zabawach uczestniczyli również wychowawcy klas. Sporo emocji wywołał bieg z jajkiem.Zadaniem klas pierwszych było przedstawienie prezentacji. Wszystkie zespoły stanęły na wysokości zadania. Najlepszy okazał się występ klasy 1f.
Rajd uważam za bardzo udany, a Wy ?...

Pedagog
Dorota Korzeniewska